Ο Τομέας Διανομής της Ψυχρής Αλυσίδας έχει καταστεί ιδιαιτέρως απαιτητικός τα τελευταία χρόνια, μετά και την εισαγωγή των νέων κατευθυντήριων Οδηγιών Ορθής Πρακτικής Διανομής του Μαρτίου του έτους 2013, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του έτους 2013.

Όλα τα εμπλεκόμενα Μέρη στην Διανομή Ψυχρής Αλυσίδας είναι πλέον υποχρεωμένα να ενσωματώσουν τους συγκεκριμένους Κανονισμούς και Διεθνείς Οδηγίες, που διέπουν τις Ορθές Πρακτικές Διανομής Φαρμάκων (Good Distribution Practices Guidelines) (GDPs) για φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά και για λοιπά θερμοκρασιακά ευαίσθητα προϊόντα, όπως καλλυντικά, τρόφιμα και ποτά.

Αποστολή μας είναι να γνωστοποιήσουμε τη σημασία της υιοθέτησης και εφαρμογής των πρωτοκόλλων που ορίζονται από τα GDPs (Good Distribution Practices for Pharmaceutical Products), ώστε να συμβάλλουμε στη διατήρηση μιας αλυσίδας διανομής η οποία συμμορφώνεται στις προδιαγραφές που διέπουν την ασφαλή μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων.

Tα GDPs (Good Distribution Practices for Pharmaceutical Products) του Νοεμβρίου 2013 εισήγαγαν νέες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύτηκαν από την επιτροπή της ΕΕ σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στο τομέα της διανομής φαρμάκων στην επικράτεια της ΕΕ.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές των νέων GDPs παρουσίασαν μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες κρίθηκαν επιτακτικές για να αποτελέσουν το νέο εγχείρημα ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση:

  • Εισαγωγή ενός νέου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει Διαχείριση Κινδύνου και Αξιολόγηση σχετικά με τη Διατήρηση των Χαρακτηριστικών Ποιότητας και Ακεραιότητας των Φαρμακευτικών Προϊόντων.
  • Επένδυση στην πρόσληψη έμπειρου προσωπικού που διαθέτει το κατάλληλο προφίλ και τα προσόντα για την υποστήριξη του νέου Έργου καθώς και για την εκτέλεση των νέων Πρωτοκόλλων και Διαδικασιών.
  • Χρήση κατάλληλης υποδομής και σχετικών συσκευασιών για την καλύτερη αποθήκευση και μεταφορά των Φαρμακευτικών Προϊόντων.
  • Γραπτή τεκμηρίωση για την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που βασίζονται στην προφορική επικοινωνία, ενώ, παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σχετικών ενεργειών σχετικά με τη μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της σύνταξης και διατήρησης αρχείων.
  • Αξιολόγηση προμηθευτών, αντιπροσώπων και πελατών
  • Σύνταξη εξειδικευμένων πρωτοκόλλων σχετικά με καταγγελίες, επιστροφές φαρμακευτικών προϊόντων, ανίχνευση και απόσυρση λανθασμένων φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Καταστατικό Συμβολαίων που καλύπτει όλους τους τομείς/ενέργειες που αναλαμβάνουν Τρίτα Μέρη προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παρερμήνευσης που ενδέχεται να επηρεάσει τα Χαρακτηριστικά Ποιότητας και Ακεραιότητας των Φαρμακευτικών Προϊόντων.
  • Προδιαγραφές Μεταφοράς και Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων, φαρμάκων που περιέχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις μεταφοράς.
  • Σύνταξη προδιαγραφών και κατευθυντήριων γραμμών για τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου.
  • Ειδικές διατάξεις για τους Αντιπροσώπους.