Μια επιτυχημένη αλυσίδα διανομής συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας και της ποιότητας των Θερμοκρασιακά Ευαίσθητων Προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Εθνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας.

Η Mediline Isothermal Solutions Α.Ε. διεξάγει όλες τις απαραίτητες δοκιμές ελέγχου ποιότητας, ασφάλειας και μηχανικής αντοχής σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής των προϊόντων της. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου το οποίο συμμορφώνεται πλήρως σε μια σειρά από διεθνή πρότυπα.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται σε κάθε παρτίδα πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, εστιάζοντας αφενός στη τήρηση των βέλτιστων τεχνικών προδιαγραφών και παραμέτρων και αφετέρου, μέσω στενής παρακολούθησης όλων των παραγωγικών και μη διεργασιών, διασφαλίζεται η διάθεση προϊόντων απαράμιλλης ποιότητας που ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλότερες και στις αυστηρότερες απαιτήσεις των πελατών.

Ενδεικτικοί έλεγχοι ποιότητας που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση είναι:

  • Έλεγχος νέων υλικών προς χρήση
  • Έλεγχος Α’ υλών και αποδέσμευση αυτών
  • Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων παραγωγής
  • Έλεγχος καταλληλότητας και κατάστασης μηχανών και χώρου παραγωγής
  • Έλεγχος ποιότητας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων και υποπροϊόντων.
  • Έλεγχος τελικών προϊόντων και αποδέσμευση αυτών.
  • Τεκμηρίωση όλων των διεργασιών και τήρηση των σχετικών αρχείων.

Το Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας της Εταιρείας είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας εξασφαλίζει την τήρηση των καθορισμένων Διαδικασιών Παραγωγής, ώστε το τελικό προϊόν να είναι σύμφωνο με τις επίσημες υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Επιπλέον, δίνει μεγάλη έμφαση στην άμεση επικοινωνία και υποστήριξη των πελατών της Εταιρείας για θέματα ποιότητας και τεχνικής τεκμηρίωσης.