Η καινοτομία των υπηρεσιών και των προϊόντων της Mediline Isothermal Solutions Α.Ε. ξεκινά μεν από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, αλλά θεμελιώνεται και επιτυγχάνεται με τη Στρατηγική «Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη» που έχει θεσπίσει και διαχρονικά εστιάσει η Διοίκηση και οι άνθρωποι της Εταιρείας.

Πιστεύουμε ότι ακρογωνιαίος λίθος για τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία αποτελεί η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Η Εταιρεία έχει θέσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της και με συνέπεια επιδιώκει να διασφαλίσει τόσο την παροχή προϊόντων απαράμιλλης ποιότητας όσο και την ταχύτατη ανταπόκριση στη ζήτηση, στην πληρότητα των λύσεών της καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης αυτών.

Βασικός στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων, των απαιτήσεων και των προδιαγραφών των πελατών μας, διατηρώντας τα επίπεδα ικανοποίησης και αφοσίωσής τους σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται, η Εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα πλάνο δράσεων για να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθείται σε ετήσια βάση μέσω έρευνας ικανοποίησης πελατών το επίπεδο εξυπηρέτησης και η εμπειρία που έχουν αισθανθεί οι πελάτες μας από την επαφή με την Εταιρεία, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες μας, με κύριο γνώμονα τον εντοπισμό και την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις διαδικασίες και τις διεργασίες λειτουργίας της εταιρείας. Παράλληλα δε, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους πελάτες είναι πολύτιμες για τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία.